Anàlisi de l’activitat dels diferents serveis territorials d’urbanisme que inclou les dades sobre figures de planejament general i de planejament derivat que han entrat en vigor durant l’any d’estudi, de l’activitat de les comissions d’urbanisme, i dels expedients donats d’alta d’actuacions en sòl no urbanitzable, així com els acords adoptats per les comissions sobre aquest règim de sòl.

Collections in this community

Recent Submissions

More