Anàlisi de les ordres del dia de les sessions de les Comissions d’Urbanisme que s’han dut a terme durant l’any d’estudi. Els expedients que s’analitzen s’organitzen en blocs segons el tipus d’expedient i segons el moment procedimental del seu tràmit.

Recent Submissions