Anàlisi dels expedients que s’han obert a les secretaries de les comissions d’urbanisme que fan referència a peticions concretes de particulars per a implantar un nou ús o una edificació en una finca en sòl no urbanitzable.

Recent Submissions