Anàlisi referent a les modificacions i a les noves figures de planejament derivat que han entrat en vigor durant l’any d’estudi. Es quantifica la dimensió dels desenvolupaments urbanístics que es proposen en sòl urbanitzable i urbà mitjançant plans parcials o plans de millora urbana, així com l’anàlisi dels plans especials segons el seu àmbit d’aplicació –sòl urbà o no urbanitzable- i les seves finalitats.

Recent Submissions