Anàlisi del sòl urbanitzable no delimitat amb l’objectiu de conèixer les previsions de sòl que fa el planejament urbanístic per a usos residencials, d’activitat econòmica o per a altres desenvolupaments. Les dades són extretes de les diferents versions del Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC) en el moment d’elaborar la fitxa i s’actualitzen cada dos anys.

Recent Submissions