Relació de les fitxes de disponibilitat de sòl per a ús residencial o per a activitat econòmica. Les dades són extretes de les diferents versions del Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC) en el moment d’elaborar la fitxa i s’actualitzen cada dos anys.

Recent Submissions