Publicació d’una sèrie d’indicadors com a conjunt de dades que permeten descriure, fer un seguiment i una avaluació de les dinàmiques i del model territorial i urbanístic català, agrupats en 6 eixos temàtics.

Recent Submissions