Recent Submissions

 • Polígons industrials i sectors d'activitat econòmica 

  Departament de Política Territorial i Obres Públiques (2007-10)
  Aquesta guia proporciona uns criteris i unes pautes útils en els processos de planificació, projectació i implantació en el territori dels espais industrials de Catalunya, en especial els polígons ...
 • Guia d'estudis d'impacte i integració paisatgística 

  Departament de Política Territorial i Obres Públiques; Universitat Autònoma de Barcelona. Observatori de la Urbanització (2010-07)
  La vocació de la guia és proporcionar una pauta metodològica que faciliti la redacció dels estudis, oferir-se com a mostra per a seguir en diferents tipus d’actuacions i proporcionar un ventall ampli ...
 • Criteris per a la correcta integració en el paisatge de les construccions aïllades en sòl no urbanitzable 

  Departament de Territori i Sostenibilitat (2013-10)
  Aquest document estableix criteris i donar pautes clares i generals que permetin millorar la implantació de les construccions aïllades que justificadament s’hagin de situar en sòl no urbanitzable, ja ...
 • Criteris urbanístics per a instal·lacions de plantes de biomassa 

  Departament de Territori i Sostenibilitat (2012-03)
  Aquest treball estableix els criteris i els procediments urbanístics per a l’autorització de plantes de biomassa tot vetllant pel desenvolupament racional d’aquesta energia de fonts renovables i garantint ...
 • Criteris urbanístics per als horts recreatius 

  Departament de Territori i Sostenibilitat (2013-10)
  Aquest treball estableix els criteris urbanístics i paisatgístics per a la implantació d'horts recreatius en sòl urbanitzable no delimitat i sòl no urbanitzable.
 • Criteris per a la implantació d'activitats de gestió de residus de la construcció en sòl no urbanitzable 

  Departament de Territori i Sostenibilitat (2014-05)
  Aquest treball estableix els criteris d’oportunitat per a l’autorització d’instal·lacions de noves activitats de gestió de residus de la construcció que es sol·licitin en sòl no urbanitzable, amb la ...
 • La política de paisatge a Catalunya 

  Departament de Política Territorial i Obres Públiques (2010-09)
  La diversitat de paisatges és una de les característiques més notables del territori de Catalunya i un element constitutiu del seu patrimoni. Aquesta publicació recull les polítiques desenvolupades pel ...
 • Criteris per a la implantació de plantes solars fotovoltaiques en el sòl no urbanitzable a Catalunya 

  Departament de Territori (2022-12)
  Guia tant per a ajuntaments com per a comissions d'urbanisme que estableix els criteris urbanístics i paisatgístics per a la implantació de plantes solars fotovoltaiques en sol no urbanitzable (SNU) al ...
 • Construccions agràries 

  Departament de Política Territorial i Obres Públiques (2010)
  Aquesta guia promou el disseny i el manteniment de construccions agràries funcionalment eficients i paisatgísticament integrades, que contribueixin a millorar la percepció i la valoració dels nostres ...