Enviaments recents

  • Pla de transports de viatgers de Catalunya 2008-2012 

    Departament de Política Territorial i Obres Públiques (2009-06)
    El Pla de transports de viatgers de Catalunya 2008-2012 és el pla territorial sectorial que defineix les directrius i les línies d’actuació per als propers anys en relació amb l’oferta dels serveis de ...