Informe resum que elabora anualment el Departament Territori i Sostenibilitat per tal de recollir les principals conclusions relatives a l'evolució dels costos de transport de mercaderies per carretera entre l'últim exercici analitzat i l'any immediatament anterior.

Recent Submissions

More